Tasks everywhere, motivation nowhere.

Tasks everywhere, motivation nowhere.