Teaching the chatbot to use reddit

https://ift.tt/2uZyA6z