What do you call a bullet proof Irishman?

Rick O'Shea