What do you call an Irishman that bounces off walls?

Rick O'Shay.