What do you call Batman when he skips church

Christian bale.