What do you call Batman when he skips church?

Christian Bale